در میان غوغای دامنه‌داری که دیکتاتوری زن‌ستیز آخوندی در پی تشدید سرکوب زنان تحت عنوان حجاب  راه انداخته، روز یکشنبه بازنشستگان در اراک، در تظاهرات اعتراضی خود فریاد می‌زدند: «حجاب حجاب شعارشون، غارت و دزدی کارشون!»، آنها هم‌چنین شعار می‌دادند: روسری رو رها کن فکری به حال ما کن!».
این شعارها بیانگر آگاهی عمیق اقشار ستمدیده و به ستوه‌آمده‌ای است که خوب می‌دانند پشت دجالبازی مسخره‌یی که خامنه‌ای پلید به بهانة حجاب راه انداخته و وحوش خود را به جان زنان و دختران ما انداخته چه اهدافی نهفته است. دجال پابه‌گور با علم کردن حجاب، تحت عنوان واجب شرعی و قانونی، می‌خواهد غارت و دزدی بی‌دنده و ترمز حکومتی را بپوشاند و این بر هیچ‌‌یک از آحاد مردم پوشیده نیست.

لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید