فروردين 22, 1400

تحریم انتخابات نمایشی رژیم در شهرهای میهن - رأی من سرنگونی، آری به جمهوری دمکراتیک

in کانونهای شورشی

by Super User

تهران مسعود رجوی: تحریم نمایش انتخابات یک وظیفه میهنی است دمکراسی آزادی با مریم رجوی…