روز ششم اردیبهشت ۱۴۰۳ کنفرانسی در شهر برلین تحت عنوان راه‌حل بحران ایران حمایت از آلترناتیو دمکراتیک به ریاست کریستن مولر نماینده پارلمان فدرال آلمان با حضور پروفسور آلخو ویدال کوادراس رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت و نمایندگان مجلس فدرال و شخصیت‌های برجسته آلمانی برگزار شد.
خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران در پیام ویدئویی به این کنفرانس از جمله گفت:
دیکتاتوری مذهبی حاکم در جنگ با جامعه ایران و جامعه جهانی است. تلاش برای ترور پروفسور ویدال کوادراس و واکنش او، همهٔ حرف را دربارهٔ ماهیت رژیم آخوندها و سیاست درست علیه آن بیان می‌کند. او یکی از مظاهر شرافت اروپاست که از ارزش‌های دموکراتیک و حقوق‌بشری با پرداخت بهایی سنگین دفاع می‌کند.
لطفا به اشتراک بگذارید:
🙏لطفا به اشتراک بگذارید