سال جدید در ایران با خبر تلخی برای کارگران و میلیون‌ها تن از خانواده‌های این طبقه شریف و سایر زحمتکشان آغاز گردید. افزایش تنها ۳۵ درصد به دستمزد کارگران در حالی صورت گرفت که نرخ تورم رسمی بیش از ۴۰ درصد است. این به‌معنای فقر و گرسنگی باز هم بیشتر میلیون‌ها هموطن ستم دیده ایران است.
پس از ماه‌ها و روزهای متوالی برای تعیین دستمزد در کشمکش‌های سه طرف ماجرا (نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران) و در ساعت ۲ بامداد آخرین روز سال ۱۴۰۲ نمایندگان دولت آخوندرئیسی و کارفرمایان و حتی بدون حضور نمایندگان گروه کارگری مورد تأیید حکومت، دستمزد تحمیلی مورد تصویب قرار گرفت. گروه کارگری ضمن پافشاری بر مواضع خود اقدام به ترک جلسه کردند و حتی حاضر به امضای مخالف صورت‌جلسه نیز نشدند.
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید