اصفهان-انفجار در مجتمع قضاییه جلادان در پاسخ به موج اعدامها به دستور خامنه‌ای ضحاک برای سد بستن در برابر قیام. حداقل ۷۵ اعدام از اول تا ۱۷ اردیبهشت    

🙏لطفا به اشتراک بگذارید