گفتگو با  دکتر صوفی سعیدی
این روزها در عرصه جهانی شاهد یک دوگانگی در قبال رژیم حاکم بر ایران هستیم. از یک طرف در رسانه‌ها و سخنان سیاستمداران و پارلمانترها از جمله در آمریکا موارد زیادی هست که رژیم ایران را عامل بی‌ثباتی در منطقه و نقاط مختلف جهان می‌دانند.
از طرف دیگر شاهد هستیم که رژیم را به ریاست اجلاس خلع سلاح در کمیسیون اجتماعی سازمان ملل‌متحد گذاشتند. در این قسمت از برنامه می‌خواهیم نگاهی به این موضوع بیاندازیم.
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید