یکی از مهمترین چالش‌های رژیم آخوندی که طی ماههای اخیر پیوسته از آن ابراز نگرانی می‌کند امید نداشتن جوانان به این رژیم است. همان چیزی که خامنه‌ای در صحبت‌هایش در روز اول عید گفت.
خامنه‌ای:
«... این پیشرفتها در صورتی امکان‌پذیر است که من و شما به آینده امیدوار باشیم؛ امید داشته باشیم؛ بدانیم می‌شود پیش رفت، می‌شود کار کرد، می‌شود حرکت کرد»
«بعضی افراد به نظر بنده غافل منفی‌بافی می‌کنند؛ هم وجود امید در جوانها را انکار می‌کنند، هم سعی می‌کنند امید را از دلها زایل کنند!... مثل این‌که کمین گرفته‌اند که روح امید را در جوانها از بین ببرند و بمیرانند.»
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید