مجاهد کبیر حمید اسدیان شاعر و نویسنده مجاهد خلق دادخواه پیگیر شهیدان سر به دار
دادگاه دژخیم قتل عام