میتینگ بزرگ مجاهدین در امجدیه میتینگ بزرگ مجاهدین در امجدیه
بنیانگذاران مجاهدین مسعود رجوی بنیانگذاران مجاهدین مسعود رجوی
پیام رادیو تلویزیونی مسئول شورای ملی مقاومت 22 بهمن 1379 پیام رادیو تلویزیونی مسئول شورای ملی مقاومت 22 بهمن 1379
دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه – بهمن ۱۳۵۰ دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه – بهمن ۱۳۵۰
نگاه مسعود رجوی - من کیستم از نگاه مسعود رجوی- من کیستم ؟

سی خرداد سر آغاز مقاومت انقلابی سراسری

از پیام برادر مسعود به قیام کنندگان در داخل

از پیام رهبر مقاومت برادرمجاهد مسعود رجوی

از پیام رهبر مقاومت در مورد حمایت از قیام

سرود تا خشت آخرین

« یکان یکان شویم »