سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان پاریس ۱۰ تیر ۱۳۹۶

 

فرماندهان و مسئولین مجاهدین