سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان پاریس ۱۰ تیر ۱۳۹۶

فرماندهان و مسئولین مجاهدین