بیست و نهمین سالگرد قتل عام ۶۷، سخنرانی مریم رجوی در مقر مجاهدین در اشرف سه

پیام مریم رجوی در سالگرد قتل عام ۱۳۶۷