سرود اسطوره - بياد شهیدان قهرمان اشرف

مريم رجوي - گراميداشت شهیدان کهکشان زهره