این هفته هم باید با کارزارهای مقاومت شروع کنیم که این هفته ابعاد بسیار گسترده‌ای داشت. دیدارهای بسیار مهم خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت همچنین آکسیونها و فعالیت‌های یاران شورشگر در کشورهای مختلف.
تظاهراتی که در مقابل دادگاه سوئد برگزار شد. همچنین فعالیت‌های بسیار گسترده کانون‌های شورشی در شهرهای مختلف که به‌مناسبت پنجاه و نهمین سالگرد تاسیس سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران این فعالیت‌ها بسیار قابل توجه است. 
لطفا به اشتراک بگذارید: