Open menu
اسفند 05, 1400

تنها هماورد - از نگاه مسعود رجوی

https://vimeo.com/702336316
آبان 02, 1399

مسعود رجوی به جوانان غیرتمند و شورشگر در تهرانپارس: پاسخ فرزندان ایران…

مسعود رجوی به جوانان غیرتمند و شورشگر در تهرانپارس: شما که مانند مصطفی و نوید…
مهر 02, 1401

مسعود رجوی: سرکردگان ارتش تحت‌امر ولی‌فقیه ارتجاع باید در برابر عدالت قرار…

مسعود رجوی: سرکردگان ارتش تحت‌امر ولی‌فقیه ارتجاع که مردم را به‌قتل‌عام و کشتار تهدید می‌کنند…
تیر 29, 1397

تقوای رهایی بخش مسعود رجوی 1381 قسمت اول

https://www.youtube.com/watch?v=EGMfZdautSc
بهمن 09, 1398

بخشی از سخنان مسعود رجوی - ۱۰ شهریور ۱۳۹۱

بخشی از سخنان مسعود رجوی - ۱۰ شهریور ۱۳۹۱https://vimeo.com/388040656
ارديبهشت 07, 1399

تبیین جهان - شماره هشتم

in تبیین جهان

by Super User


عبادت و عبد
اکنون که به این ردیف کلمات رسیدیم، سراغ کلمه »عبادت« و »عبد« هم برویم. عبد چه کسی است؟ ترجمه می‌کنند: »بنده«، و گاه یادآوری بندگی و... می‌ً شود. ضمنا می‌بینید کلمات چقدر معنای متضادی دارند! »تسلیم«، با آن فلسفه‌اش می‌تواند به تسلیم طلبی تعبیر شود. در حالیکه اینجا هم عبد، یعنی کسی که سرسپرده به نظام آفرینش، راه می‌نوردد. مطابق همان چیزهایی که از قرآن گفتیم، به آن گردن گذاشته است. عبادت یعنی چه؟ عبادت به‌معنای عام، یعنی سرسپردگی به نظام آفرینش؛ نظامی که سرسپردن به آن افتخار دارد. چون هیچ عنصر نا به جا، انحرافی و ارتجاعی ندارد، هر چه هست پویایی و کمال است. یعنی در مسیر تکامل قرار گرفتن....
 
اگر این جهت در جهان هست، چنین ریسمان محکمی هست، واقعیت است، حقیقت است و درست، پس ضرورت دارد به آن چنگ بزنیم، به آن تسلیم شویم و به آن اظهار سرسپردگی کنیم. که در اینصورت معنایش خروج از شرایط موجودمان، یعنی هجرت کردن، کوچیدن از این و شوریدن علیه آن، تا دست یافتن به آن است.
عبادت به‌معنای عامش، یعنی عملکرد مناسب برای کمال در صحنه اجتماعی و در حرکت سیاسی و از بین بردن آن زنگارهایی که مانع شتاب می‌شوند؛ از بین بردن وابستگیهای ضدتکاملی....
قربانی، رمز تکامل
در پایان این قسمت بایستی به »قربانی« نیز اشاره کنیم. رمز تکامل چیست؟ قربانی! تکامل همیشه با درگیری عجین بوده است. مبارزه‌یی سرسخت و آشتی‌ناپذیر در همه زمینه‌ها، تا چیزهای تطبیق پذیر، تا »مسلم«ها پیروز بشوند. به این دلیل می‌گوییم »مسلم«ها، که به‌خصوص معنا و مضامین سیاسی ـ اجتماعی آن را خوب درک می‌کنیم. ولی آیا موفقیت چیزهای نو و تطبیق پذیر، آسان به دست میآید؟ نه آفرینش این است که »نو« از میان درگیری، از میان قربانی، شکنجه پیروز شود. تا شایستگی و اصلحیت خودش را در نبرد اضداد، به اثبات رساند و به این ترتیب صلاحیت بقا احراز کند، نه یک صلاحیت واهی و مجازی، بل معتبر و حقیقی. والا توفان انتخاب اصلح، درو و محوش خواهد کرد.....
حی، واژه قرآنی
.... انسان با تمام ارزشهایی که به‌خاطرش جان‌ باخته، یگانه می‌شود. اگر آن ارزشها جانباختنی و متعالی هستند، چه چیز از یگانه شدن با آنها بهتر است؟ این در خط مشی عملی است، یعنی وحدت و تطبیق پذیری با حقیقت آفرینش، در این مسیر به اوج می‌رسد. می‌خواهیم به این اوج برویم؛ شاخص شدن و شهادت دادن که در اوجش به واژه »حی«، به زندگی خواهیم رسید. حماسه واقعگرایانه انسان! رمز ویژه وجود انسانی! ممتازکننده‌اش از دنیای حیوانی، اوجی که تنها با »از خود گذشتن« میسر است. وه! چقدر شکوهمند شده است! تطابق تکامل به آنجا رسیده که موجودی، خودش ایستاد تا آگاهانه و ارادی، وجود خودش را ـ وجود فیزیکی و مادی خودش را ـ مضمحل کند، نابود کند، منفجر کند. یعنی نابود شد؟! اگر نابود شد، پس تمام مسیری را که تا به‌حال آمده‌ایم، گویای هیچ حقیقتی نیست، نه! وقتی تطبیق پیدا می‌کنیم؛ یعنی تضاد حل می‌کنیم، یعنی سلطه بیشتر، یعنی حیویت بیشتر و زندگی بیشتر. پس این عالیترین شیوهٔ حل تضاد بین انسان و محیط پیرامون هم، نباید به ما افت بدهد؛....
آذر 02, 1401

مسعود رجوی: روزگار قیام و قطعی‌ترین نبرد به هر قیمت با حداکثـر…

https://youtu.be/8wOdLY6BlsI?t=59مسعود رجوی - ۲۹ آبان ۱۴۰۱ روزگار قیام و قطعی‌ترین نبرد به هر قیمت با…
آذر 02, 1401

آموزش برای نسل جوان (شماره ۱۹) - #مسعود_رجوی - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

فرافکنی و وارونه‌گویی خامنه‌ای پس از سیلی آتشین قیام درآویختن به مصدق برای شبیه‌سازی دجالگرانهٔ…
آبان 22, 1401

#مسعود_رجوی: ترس و وحشت خلیفهٔ فرتوت و مفلوک از ارتباط با #مجاهدین…

مسعود رجوی-۲۰ آبان ۱۴۰۱ منتهای درماندگی خلیفهٴ فرتوت ارتجاع در برابر قیام و کانون‌های‌شورشی درخواست…
آبان 10, 1401

مسعود رجوی: وقت عزا نیست که هنگامه خشم است، پیام به دانشجویان…

https://youtu.be/EEvz4JlqMDA?t=294مسعود رجوی - ۸آبان ۱۴۰۱ وقت عزا نیست که هنگامه خشم است پیام به دانشجویان…