اکثریت سنای هلند، ۴۰سناتور، شامل ۶رئیس فراکسیون از احزاب سیاسی مختلف، از قیام مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافته آنها برای آزادی و دموکراسی حمایت کرده و با خواستهای آنها اعلام همبستگی کردند
در بیانیهٔ اکثریت سنای هلند آمده است: مردم ایران خودشان باید برای آینده و سرنوشت کشورشان تصمیم بگیرند
امضا‌کنندگان بیانیه با تأکید هر فرمی از دیکتاتوری از جمله دیکتاتوری سابق شاه را رد می‌کنند و خواهان آزادی و برپایی یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین از دولت هستند
اکثریت سناتورهای هلند، تلاشهای خستگی‌ناپذیر ائتلاف سیاسی شورای ملی مقاومت را که در این ۴دهه همواره متعهد به آزادی و جمهوری دموکراتیک در ایران بوده است، تأیید می‌کند
در بیانیهٔ اکثریت سنای هلند تصریح شده است: برنامه ۱۰ ماده‌یی خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، خواستهای مردم ایران را در برمی‌گیرد
اکثریت سناتورهای هلند با توجه به ابعاد گسترده کشتارها، دستگیریهای خودسرانه، شکنجه و اعدامها، خواستار لیست‌گذاری سپاه پاسداران هستند