#مريم_رجوى : ما در پی آنیم که به هر قیمت، آزادی و دموکراسی نصیب مردم‌مان شود دولتها را فرامی خوانیم تا مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم را برسمیت بشناسند. #آری_به_جمهوری_دمکراتیک