فریاد همه ملت ایران علیه دیکتاتوری و فاشیسم دینی است که اعدام و شکنجه دیگر اثر ندارد میهنی می‌سازیم که در آن لغو شده حکم شوم اعدام. مشق هر روز به فرداها با خط درشت،در همه کوچه و برزن این است:نه به شلاق و شکنجه!نه به جراحی گلخند و تبسم! #قيام_تا_سرنگونى #آری_به_جمهوری_دمکراتیک