همدستی و جاده صاف کنی بچه‌شاه خائن و لشکر سایبری ـ سپاهی او با ماشین کشتار خامنه‌ای جنایتکار، در اعدام سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی و مجید کاظمی آنها چگونه طناب دار بر گردن جوانان میهن انداختند؟ #نه_شاه_نه_شیخ #خامنه_ای_ضحاک_میکشیمت_زیر_خاک