بیانیه تاریخی ۱۰۷ تن از رهبران جهان آب در لانه مورچگان! موریانه‌های شیخ و شاه که مسئولیت اول و آخرشان سانسور آلترناتیو دموکراتیک و سکوت در برابر اقبال عمومی از طرح ۱۰ماده‌ای #مریم_رجوی است در سیل حمایت‌های گسترده مردمی و جهانی غرق می‌شوند خامنه‌ای منتظر باش! #ایران #نه_شاه_نه_شیخ