سناتور جین شهین -زیر کمیته اروپا وهمکاری منطقه‌یی برنامه ده‌ماده‌یی خانم رجوی درمورد حقوق زنان آزادی وبرابری کامل درامور سیاسی،اجتماعی واقتصادی،حق آزادانه طلاق وازدواج... ازنظرمن بسیار دمکراتیک است #نه_شاه_نه_شیخ