ژنرال جیمز جونز- فرمانده پیشین ناتو برنامه ده‌ماده‌یی خانم مریم رجوی برنامه‌ای برای یک "ایران آزاد و دمکراتیک" است که توسط ۲۲۴عضو کنگره ازهردوحزب موردحمایت قرار گرفته است #قیام_تا_سرنگونی #آری_به_جمهوری_دمکراتیک