رژیم ضدبشری آخوندی همه امكانات و امتیازهایی را كه توافق اتمی در اختیارش قرارداد، در خدمت صدور تروریسم و جنگ افروزی خارجی و سركوب داخلی به كار گرفت. #آری_به_جمهوری_دمکراتیک #ایران