اعتلای قیامها و پارازیتهای شیخ و شاه ـ ساعت وصل ـ قسمت اولاعتلای قیامها و پارازیتهای شیخ و شاه ـ ساعت وصل ـ قسمت دوماعتلای قیامها و پارازیتهای شیخ و شاه ـ ساعت وصل ـ قسمت سوماعتلای قیامها و پارازیتهای شیخ و شاه ـ ساعت وصل ـ قسمت چهارم

  
خرداد 30, 1401

اعتلای قیامها و پارازیتهای شیخ و شاه ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

اعتلای قیامها و پارازیتهای شیخ و شاه ـ ساعت وصل ـ قسمت اولhttps://vimeo.com/721484127اعتلای قیامها و…
خرداد 22, 1401

گسترش قیام و کارزارها علیه رژیم آخوندی ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

گسترش قیام و کارزارها علیه رژیم آخوندی ـ ساعت وصل ـ قسمت اولhttps://vimeo.com/719146002گسترش قیام و…
ارديبهشت 25, 1401

قیام، پاسخ مردم به ترفندهای رژیم ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

https://vimeo.com/709551307 قیام، پاسخ مردم به ترفندهای رژیم ـ ساعت وصل ـ قسمت اولhttps://vimeo.com/709556526 قیام، پاسخ…
ارديبهشت 16, 1401

وحشت آخوندها از گسترش اعتراض‌های سراسری ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

https://vimeo.com/707005955 وحشت آخوندها از گسترش اعتراض‌های سراسری ـ ساعت وصل ـ قسمت اولhttps://vimeo.com/707009513 وحشت آخوندها…
ارديبهشت 10, 1401

روز خروش کارگران علیه ستم و غارتگری رژیم آخوندی ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

https://vimeo.com/704592043 روز خروش کارگران علیه ستم و غارتگری رژیم آخوندی ـ ساعت وصل ـ قسمت…
ارديبهشت 04, 1401

خشم و اعتراض، پاسخ فقر و گرانی ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

https://vimeo.com/702071424 خشم و اعتراض، پاسخ فقر و گرانی ـ ساعت وصل ـ قسمت اول https://vimeo.com/702076206 …
فروردين 26, 1401

گرانی دارو و درمان و افزایش فقر و بیماری ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

https://vimeo.com/699797507 گرانی دارو و درمان و افزایش فقر و بیماری ـ ساعت وصل ـ قسمت…
فروردين 20, 1401

فقر فزاینده و تاراج سفره‌های مردم ایران ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

1- https://vimeo.com/697414689 2- https://vimeo.com/697418463 3- https://vimeo.com/697424266 4- https://vimeo.com/697438844
خرداد 30, 1401

اعتلای قیامها و پارازیتهای شیخ و شاه ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

اعتلای قیامها و پارازیتهای شیخ و شاه ـ ساعت وصل ـ قسمت اولhttps://vimeo.com/721484127اعتلای قیامها و…
خرداد 22, 1401

گسترش قیام و کارزارها علیه رژیم آخوندی ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

گسترش قیام و کارزارها علیه رژیم آخوندی ـ ساعت وصل ـ قسمت اولhttps://vimeo.com/719146002گسترش قیام و…