ایرانیان آزاده
علیه اعدام جنایتکارانه سه زندانی قیامی در اصفهان
به جرم ارتباط با مجاهدین
و هلاکت سرهنگ پاسدار جنایتکار یکان ویژه و همدستانش
هوستون- دالاس- اتاوا-آتلانتا
 
هوستون - آمریکا 
 
دالاس - آمریکا 
 
اتاوا - کانادا
 
آتلانتا - آمریکا