تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین
علیه اعدام جنایتکارانه سه زندانی قیامی در اصفهان در شهرهای
لندن - رم - بخارست -سیدنی -کالسروحه
 
لندن - انگلستان 
 
رم - ایتالیا 
 
بخارست -  رومانی 
 
 
سیدنی - استرالیا
 
 
کالسروحه -  آلمان