پنجاه ونهمین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران گرامی باد
تهران: مجاهدین در تاریخ معاصر این میهن تضمین سرنگونی رژیم ضدبشری هستند مسعود رجوی  ـ شهریور۱۴۰۲
تهران: کلمه مجاهد خلق تضمین کننده مبارزه تاریخی ملت ما برای کسب آزادی و حاکمیت مردمی مسعود رجوی ـ شهریور۱۴۰۲
تهران: بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران روز سربلندی همه پایداری کنندگان ـ شهریور ۱۴۰۲
 
لطفا به اشتراک بگذارید: